OPĆI UVJETI POSLOVANJA I KORIŠTENJA

Prije korištenja web stranice https://newdawnfestival.com/ na bilo koji način pažljivo pročitajte Opće uvjete poslovanja i korištenja.
Korisnik i kupac može postati svaka punoljetna ili pravna osoba koja prihvati ove Opće uvjete poslovanja i korištenja.
Prihvaćanjem ovih Općih uvjeta poslovanja i korištenja kupac izjavljuje da su svi podaci koje je o sebi dao istiniti i točni.
Kupnjom proizvoda kupac izjavljuje da prihvaća uvjete poslovanja. Navedene odredbe se mogu mijenjati, a uvjeti vrijede u trenutku naručivanja.
Pošaljite nam svoje eventualno neslaganje s uvjetima, djelomično ili u cijelosti, pismenim putem prije prve narudžbe na info@newdawnfestival.com

Organizator festivala je:
Triple Creation d.o.o.
Frana Supila 6
20000 Dubrovnik
Hrvatska
OIB 79692750746
telefon: +385994313433
email: info@newdawnfestival.com

Triple Creation d.o.o., organizator u daljnjem tekstu, pruža online uslugu putem svoje web stranice na domeni https://newdawnfestival.com/, na World Wide Web – Internetu. Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila za krajnje korisnike i odnose se na korištenje web stranice https://newdawnfestival.com/. Korištenjem web stranice krajnji korisnici izjavljuju da su suglasni s Općim uvjetima poslovanja i korištenja te pristaju na korištenje web stranice https://newdawnfestival.com/ u skladu s njima. Krajnji korisnik je suglasan i prihvaća da pristup web stranici ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili onemogućen. Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku promijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. Nadalje, organizator može prestati slati bilo koji dio informacija ili bilo koju vrstu informacije, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka, te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje druge karakteristike istih. Korištenjem ovih Internet stranica krajnji korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uvjetima poslovanja i korištenja. Ukoliko se ne slažete s ovdje navedenim Općim uvjetima poslovanja i korištenja te pravilima, molimo vas da se suzdržite od korištenja ove web stranice. Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku, bez prethodne najave, ako smatra potrebnim, poništiti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja i/ili Politike privatnosti. Svi materijali koji se nalaze na web stranici https://newdawnfestival.com/ isključivo su pravo organizatora ili se koriste uz izričito dopuštenje nositelja autorskih prava, nositelja prava na zaštitni znak i/ili dizajn. Svako kopiranje, distribucija, prijenos, objavljivanje, povezivanje, dubinsko povezivanje ili drugačija izmjena ovih web stranica bez izričitog pisanog dopuštenja organizatora strogo je zabranjeno! Organizator neće biti odgovoran, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo kakve pogreške, netočnosti ili druge nedostatke, neprikladnost ili neoriginalnost informacija koje se nalaze na ovim stranicama, kao ni za kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija na krajnjeg korisnika, za sve zahtjeve ili gubitke koji iz toga proizlaze. Nijedna od gore navedenih strana neće biti odgovorna za potraživanja ili gubitke trećih strana, uključujući izgubljenu dobit. Sjedište tvrtke Triple Creation d.o.o. nalazi se u Dubrovniku, u Republici Hrvatskoj. Za pravne sporove koji mogu nastati kao posljedica korištenja ovih Internet stranica (osim ako nije drugačije navedeno posebnim ugovorom) nadležan je sud u Dubrovniku, a rješavaju se sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Korištenjem ovih Internet stranica krajnji korisnik je suglasan da je za svaki spor ili zahtjev koji proizlazi iz ovih Uvjeta ili je u vezi s njima, ili u vezi s njihovom provedbom, nadležan sud u Dubrovniku.

Jezik
Jezik komunikacije na https://newdawnfestival.com/ je engleski i hrvatski.

Cijene
Cijene su izražene u eurima.
“Obveznik nije u sustavu PDV-a, PDV nije obračunat temeljem čl. 90. st. 2. Zakona o PDV-u i temeljem čl. 17. st. 2. Zakona o PDV-u (Narodne novine br. 73/13)”. Ugovor koji krajnji korisnik sklapa s organizatorom o prodaji proizvoda i usluga je jednokratni ugovor o kupoprodaji proizvoda ili usluga koji se zaključuje isporukom robe ili usluga od strane organizatora i plaćanjem. od strane krajnjeg korisnika, u slučaju da nije prekinuta. Ovi Opći uvjeti sastavni su dio kupoprodajnog ugovora između organizatora i krajnjeg korisnika.

Metode Plaćanja
Načini plaćanja koje prihvaćamo su isključivo putem našeg partnera Entrio Tehnologije d.o.o.

Ulaznice
Kupnjom ulaznice putem web stranice našeg partnera Entrio Tehnologije d.o.o. dobivate sve potrebne detalje u vezi istog.GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF BUSINESS AND USE

Please read the General Terms and Conditions of Business and Use carefully before using the website https://newdawnfestival.com/ in any way.
Any adult or legal person who accepts these General Terms and Conditions of Business and Use can become an user and a customer.
By accepting these General Terms and Conditions of Business and Use, the customer declares that all the information he has provided about himself are true and correct.
By purchasing the product, the customer declares that he accepts the business conditions. The stated provisions may be changed and the conditions are valid/apply at the time of ordering.
Please send us your possible disagreement with the terms, either in whole or in part, in writing before your first order to info@newdawnfestival.com

The festival organiser is:
Triple Creation d.o.o.
Frana Supila 6
20000 Dubrovnik
Croatia
OIB 79692750746
phone: +385994313433
email: info@newdawnfestival.com

Triple Creation d.o.o., the organiser in further text, provides an online service through its website on the domain https://newdawnfestival.com/, on the World Wide Web – Internet. The Terms of Use prescribe the conditions and rules for end users and refer to the use of the website https://newdawnfestival.com/. By using the website, end users declare that they agree with the General Terms and Conditions of Business and Use and agree to use the website https://newdawnfestival.com/ in accordance with them. The end user agrees and accepts that access to the website may sometimes be interrupted, temporarily unavailable or disabled. The organiser reserves the right at any time to change or terminate any segment of the business, including, without limitation, the content, time of availability, as well as the equipment required to access or use the pages. Furthermore, the organiser may stop sending any part of information, or any type of information, may change or terminate any method of data transmission, and may change data transmission speeds, as well as any other characteristics thereof. By using these Internet pages, the end user confirms that he is familiar with and agrees with the General Terms and Conditions of Business and Use. If you do not agree with the General Terms and Conditions of Business and Use and rules stated here, please refrain from using this website. The organiser reserves the right at any time, and without prior notice, if it deems it necessary, to cancel or amend any of the General Terms and Conditions of Business and Use and/or the Privacy Policy stated here. All materials found on the https://newdawnfestival.com/ website are the exclusive right of the organiser or are used with the express permission of the copyright holder, trademark and/or design rights holder. Any copying, distribution, transmission, publishing, linking, deep linking, or otherwise modification of these websites without the express written permission of the the organiser is strictly prohibited! The organiser will not be responsible, regardless of the cause or duration, for any errors, inaccuracies, or other defects, inappropriateness or unoriginality of the information found on this website, as well as for any delay or interruption in the transfer of information to the end user, for any claims or losses arising from it. None of the above parties shall be liable for any third party claims or losses, including lost profits. The headquarter of Triple Creation d.o.o. is in Dubrovnik, in the Republic of Croatia. Legal disputes that may arise as a result of the use of these Internet pages (unless otherwise stated in a separate contract) are under the jurisdiction of the court in Dubrovnik, and are resolved in accordance with the positive regulations of the Republic of Croatia. By using these Internet pages, the end user agrees that any dispute or claim arising from, or related to, these Terms, or in connection with their implementation, is under the jurisdiction of the court in Dubrovnik.

Language
The language of communication on https://newdawnfestival.com/ is English and Croatian.

Prices
Prices are expressed in euro.

“The obligor is not in the VAT system, VAT has not been calculated based on Art. 90 paragraph 2 of the Law on VAT and based on Art. 17 paragraph 2 of the Law on VAT (Narodne Novine no. 73/13)”. The contract that the end user enters into with the organizer for the sale of products and services is a one-time contract for the purchase and sale of products or services that is consummated by the delivery of goods or services by the organizer and the payment made by the end user, in case it is not terminated. These General Terms and Conditions are an integral part of the Purchase Agreement between the organizer and the end user.

Payment methods
Payment methods we accept are exclusively via our partner Entrio Tehnologije d.o.o.

Tickets
By purchasing a ticket through the website of our partner Entrio Tehnologije d.o.o. you get all the necessary details regarding the same.